2 Replies Latest reply on Feb 15, 2013 7:02 PM by user260user

  max, sum function

  user260user
   I would like to get this result:

   NAZWAWYDZIALU NAZWISKO
   ---------------- ---------------
   Organizacji i Zarządzania | Moskowitz
   Elektrotechniki Informatyki | Crocitto
   Mechaniczny | Walter
   Inżynierii Procesowej | Mierzwa
   Fizyki Technicznej | Olvsade

   August displayed the names of employees who have the most papers.

   I wrote the following query:

   SELECT w.NazwaWydzialu, p.nazwisko
   FROM wydzialy w,
             pracownicy p ,
             referatyPracownikow rp,
             referaty r,
             konferencje k
   WHERE rp.idreferat = r.idReferatu and
                  p.idPracownika = rp.idPracownika and
                  r.idKonferencji = k.idKonferencji
   HAVING count( * *)* = ( SELECT MAX ( sum (r.idReferatu))
                                 FROM wydzialy w,
                                      pracownicy p,
                                      referatyPracownikow rp,
                                      referaty r,
                                      konferencje k
                                 WHERE rp.idreferat = r.idReferatu and
                                           p.idPracownika = rp.idPracownika and
                                           r.idKonferencji = k.idKonferencji      
                                 GROUP BY r.idReferatu)
        GROUP BY w.NazwaWydzialu, p.nazwisko ;

   returns 0 rows :(

   Please kindly information, whether well-written query.

   Tables:

   CREATE TABLE konferencje (
        idKonferencji number(4) CONSTRAINT kl_glowny_konf PRIMARY KEY ,
        NazwaKonferencji varchar(30),
        lokalizacja varchar(30),
        dataPoczatkowa date,
        dataZakonczenia date
   );

   CREATE TABLE uczelnie (
        iduczelni number(4) CONSTRAINT kl_glowny_ucze PRIMARY KEY ,
        NazwaUczelni varchar(30),
        adres varchar(30),
        kodpocztowy varchar(6),
        miasto varchar(30),     
        NrTelefonu number(10),
        NIP_ucz     number(10)
   );

   CREATE TABLE wydzialy (
        idWydzialu number(4) CONSTRAINT kl_glowny_wydz PRIMARY KEY ,
        NazwaWydzialu varchar(30),
        Iduczelni CONSTRAINT kl_obcy_ucz REFERENCES uczelnie(iduczelni)
   );

   CREATE TABLE katedry (
        idkatedry number(4) CONSTRAINT kl_glowny_kated PRIMARY KEY ,
        Nazwakatedry varchar(30),
        IdWydzialu CONSTRAINT kl_obcy_wydz REFERENCES wydzialy(idWydzialu)     
   );

   CREATE TABLE pracownicy (
        idPracownika number(4) CONSTRAINT kl_glowny_prac PRIMARY KEY ,
        nazwisko varchar(30),
        imie varchar(30),
        tytul_naukowy varchar(30),
        adres varchar(30),
        kodPoczatkowy varchar(6),
        miasto varchar(30),
        telefonDomowy number(10),
        dataUrodzenia date,
        ID_katedry CONSTRAINT kl_obcy_kated REFERENCES katedry(idkatedry)
   );

   CREATE TABLE referaty (
        idReferatu number(4) CONSTRAINT kl_glowny_ref PRIMARY KEY ,
        tytulReferatu varchar(30),
        dataReferatu date,
        idKonferencji CONSTRAINT kl_obcy_konf REFERENCES konferencje(idKonferencji)
   );

   CREATE TABLE referatyPracownikow (
        idreferat CONSTRAINT kl_obcy_ref REFERENCES referaty(idReferatu),
        idPracownika CONSTRAINT kl_obcy_prac REFERENCES pracownicy(idPracownika)
   );

   CREATE TABLE publikacjePracownikow (
        idPracownika CONSTRAINT kl_obcy_prac2 REFERENCES pracownicy(idPracownika),
        idPublikacji CONSTRAINT kl_obcy_pub REFERENCES publikacje(idPublikacji)
   );


   CREATE TABLE przedmiotyProwadzone (
        idFormyPrzed CONSTRAINT kl_obcy_formyPrzed2 REFERENCES FormyPrzedmiotow(idFormyPrzed),
        idPracownika CONSTRAINT kl_obcy_prac3 REFERENCES pracownicy(idPracownika),
        LiczbaGodz number(10)
   );