5 Replies Latest reply on Feb 5, 2019 5:03 AM by bcarrizo

    Existe algún documento oficial de Oracle que hable sobre la replicación con ArchiveLog entre bases de datos

    Leonardo Jimenez

      Existe algún documento oficial de Oracle que hable sobre la replicación con ArchiveLog entre bases de datos