2 Replies Latest reply on Jul 27, 2013 4:00 PM by Saeed Hassanpour

  BI Publisher Web Services in JDeveloper 10 for calling from Form Builder 10g

  Saeed Hassanpour

   Dear,

   I wanted to use BI Publisher(11g) report in Form Builder 10, so I created web services in the JDeveloper but when I have run to occur below error.

    

   E:\jdevstudio10133\jdk\bin\javaw.exe -client -classpath E:\jdevstudio10133\jdev\mywork\FormsBIPApp\BIP_WebService\classes;E:\jdevstudio10133\lib\xmlparserv2.jar;E:\jdevstudio10133\lib\xml.jar;E:\jdevstudio10133\j2ee\home\lib\activation.jar;E:\jdevstudio10133\j2ee\home\lib\ejb.jar;E:\jdevstudio10133\j2ee\home\lib\jms.jar;E:\jdevstudio10133\j2ee\home\lib\jta.jar;E:\jdevstudio10133\j2ee\home\lib\mail.jar;E:\jdevstudio10133\j2ee\home\lib\servlet.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\jaxrpc-api.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\wsclient.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\wsserver.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\wssecurity.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\wsdl.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\orasaaj.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\saaj-api.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\orawsdl.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\orawsrm.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\jaxr_api.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\orajaxr.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\relaxngDatatype.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\jaxb-impl.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\jaxb-libs.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\xsdlib.jar;E:\jdevstudio10133\webservices\lib\mdds.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\jaxen.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\oraclepki.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\ojpse.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\osdt_core.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\osdt_cert.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\osdt_xmlsec.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\osdt_wss.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\osdt_saml.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\repository.jar;E:\jdevstudio10133\jlib\ojmisc.jar;E:\jdevstudio10133\j2ee\home\lib\http_client.jar;E:\jdevstudio10133\j2ee\home\jazncore.jar;E:\jdevstudio10133\j2ee\home\oc4jclient.jar;E:\jdevstudio10133\rdbms\jlib\xdb.jar;E:\jdevstudio10133\diagnostics\lib\ojdl2.jar;E:\jdevstudio10133\jakarta-taglibs\commons-logging-1.0.3\commons-logging-api.jar;E:\jdevstudio10133\jakarta-taglibs\commons-logging-1.0.3\commons-logging.jar bip_webservice.proxy.PublicReportServiceClient
   calling http://bip.sakhad.ir:9704/xmlpserver/services/PublicReportService
   Testing runReport Service
   WARNING: íÍÊæí ÎØà SOAP ÇáÐí Êã ÇÓÊáÇãå Úáì ÚäÕÑ ÎØà ÛíÑ ãÚíÇÑí: "{http://xml.apache.org/axis/}hostname".  ÓíÊã ÅåãÇá åÐÇ ÇáÚäÕÑ.
   javax.xml.rpc.soap.SOAPFaultException: oracle.xdo.webservice.exception.OperationFailedException: PublicReportService::generateReport failed: due to oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/shared/Sample Lite/Published Reporting/Reports.xdo [username=admin]
     at oracle.j2ee.ws.client.StreamingSender._raiseFault(StreamingSender.java:555)
     at oracle.j2ee.ws.client.StreamingSender._sendImpl(StreamingSender.java:396)
     at oracle.j2ee.ws.client.StreamingSender._send(StreamingSender.java:112)
     at bip_webservice.proxy.runtime.PublicReportServiceSoapBinding_Stub.runReport(PublicReportServiceSoapBinding_Stub.java:4128)
     at bip_webservice.proxy.PublicReportServiceClient.runReport(PublicReportServiceClient.java:105)
     at bip_webservice.proxy.PublicReportServiceClient.main(PublicReportServiceClient.java:51)
   Process exited with exit code 0.